شبکه عصبی‌ای که در آن حداقل یک لایه کانولوشنی وجود داشته باشد. یک شبکه عصبی کانولوشنی عادی شامل ترکیبی از لایه‌های زیر است:

شبکه‌های عصبی کانولوشنی در مسائلی مانند بازشناسی تصویر به موفقیت‌های بسیاری دست یافته‌اند.