شبکه عصبی کانولوشنی (پیچشی)

Convolutional Neural Network

copy icon share icon print icon

تعریف

شبکه عصبی‌ای که در آن حداقل یک لایه کانولوشنی وجود داشته باشد. یک شبکه عصبی کانولوشنی عادی شامل ترکیبی از لایه‌های زیر است:

شبکه‌های عصبی کانولوشنی در مسائلی مانند بازشناسی تصویر به موفقیت‌های بسیاری دست یافته‌اند.