لایه کانولوشنی (پیچشی)

Convolutional Layer

copy icon share icon print icon

تعریف

لایه‌ای از یک شبکه عصبی عمیق که در آن یک پالایه پیچشی (convolutional fliter) از روی ماتریس ورودی گذر می‌کند. به عنوان مثال، پالایه پیچشی ۳ * ۳ زیر را در نظر بگیرید:

انیمیشن زیر نشان می‌دهد که چطور لایه پیچشی از ۹ عملگر پیچشی که بر روی ماتریس ورودی ۵ * ۵ اعمال می‌شوند تشکیل شده است. توجه کنید که هر عملگر پیچشی بر روی برش ۳ * ۳ متفاوتی از ماتریس ورودی اعمال می‌شود. ماتریس ۳ * ۳ حاصل (سمت راست) از کنار هم قرار گرفتن نتایج ۹ عملگر پیچشی به وجود می‌آید.