مجموعه محدب

Convex Set

copy icon share icon print icon

تعریف

زیرمجموعه‌ای از فضای اقلیدسی به‌نحوی‌که هر پاره‌خطی که بین دو نقطه دلخواه از زیرمجموعه رسم شود، کاملاً درون زیرمجموعه باقی بماند. به‌عنوان‌مثال، شکل‌های زیر مجموعه محدب هستند:

در مقابل، شکل‌های زیرمجموعه محدب نیستند: