بهینه‌سازی محدب

Convex Optimization

copy icon share icon print icon

تعریف

فرآیند استفاده از تکنیک‌های ریاضی مانند گرادیان کاهشی (gradient descent) با هدف پیدا کردن مقدار کمینه یک تایع محدب. تحقیقات زیادی در حوزه یادگیری ماشین با تمرکز بر پیدا کردن قاعده‌ای جهت تبدیل مسائل مختلف به مساله بهینه‌سازی محدب و حل آن‌ها به روش بهینه‌تر انجام شده است.

مطالعه بیشتر: بهینه‌سازی محدب‌ (Boyd و Vandenberghe, Convex Optimization)