نمونه‌گیری آسان

Convenience Sampling

copy icon share icon print icon

تعریف

استفاده از مجموعه داده‌ای که به روش علمی جمع‌آوری نشده است، با هدف اجرای سریع‌تر آزمایش‌ها. در این صورت لازم است که بعدا مجموعه داده‌ای که با روش‌های علمی جمع‌آوری شده جایگزین آن گردد.