ویژگی پیوسته

Continuous Feature

تعریف

یک ویژگی اعشاری که می‌تواند بازه نامحدودی از اعداد را بپذیرد.

متضادها: ویژگی گسسته