سوگیری تاییدی

Confirmation Bias

copy icon share icon print icon

تعریف

تمایل به جستجو، تفسیر، تصویب یا به‌ خاطر آوردن اطلاعات به صورتی که باورها یا فرضیه‌های موجود را تایید کند. توسعه‌دهندگان یادگیری ماشین ممکن است ناخواسته در روند جمع‌‌آوری یا برچسب زدن داده‌ها به شکلی عمل کنند که سیستم به خروجی‌ای مطابق با باورهای آنان دست پیدا کند.سوگیری تاییدی نوعی از سوگیری ضمنی‌ (implicit bias) است.

سوگیری چشم‌داشتی (experimenter's bias) حالتی از سوگیری تاییدی است که در آن آزمایش‌گر به آموزش مدل‌ها ادامه می‌دهد تا زمانی که فرضیه‌های موجود تایید شوند.