خوشه‌بندی

Clustering

copy icon share icon print icon

تعریف

قرار دادن نمونه‌های مرتبط در یک گروه، به خصوص در حین یادگیری بدون نظارت (unsupervised learning). پس از این که تمامی نمونه‌ها در گروه‌ها قرار گرفتند، انسان‌ها می‌توانند به هر خوشه معنایی اختصاص دهند.

الگوریتم‌های خوشه‌بندی زیادی وجود دارند. به عنوان مثال، الگوریتم ‌‌k-means نمونه‌ها را بر اساس نزدیکی‌ آن‌ها به مرکز خوشه دسته‌بندی می‌کند.

cluster
cluster

یک محقق می‌تواند پس از اتمام فرآیند آن‌ها را بازبینی کند. به عنوان مثال در نمودار فوق می‌تواند خوشه ۱ را «نهال» و خوشه ۲ را «درخت کامل» نام‌گذاری کرد.

به عنوان مثالی دیگر، الگوریتم خوشه‌بندی دیگری که نمونه‌ها را بر اساس فاصله از نقطه مرکزی دسته‌بندی کند، نمودار زیر را رسم می‌کند.

ring cluster
ring cluster