بریده‌سازی

Clipping

copy icon share icon print icon

تعریف

روشی برای رسیدگی به داده‌های پرت است. در این روش، ویژگی‌هایی که مقداری بیش از یک مقدار بیشینه مشخص دارند کاهش پیدا می‌کنند تا به آن مقدار بیشینه برسند. هم‌چنین، ویژگی‌هایی که مقداری کمتر از یک مقدار کمینه تعیین شده دارند تا رسیدن به آن مقدار افزایش پیدا می‌کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید تنها تعداد محدودی ویژگی مقداری خارج از بازه ۴۰ الی ۶۰ دارند. در این صورت بریده‌سازی جهت از بین بردن داده‌های پرت کارهای زیر را انجام می‌دهد:

  • تمام مقادیر بیش از ۶۰ را برابر ۶۰ قرار می‌دهد.
  • تمام مقادیر کمتر از ۴۰ را برابر ۴۰ قرار می‌دهد.

علاوه بر بردن داده‌های ورودی به یک بازه مشخص، بریده‌سازی هم‌چنین می‌تواند برای اطمینان از وجود مقدار گرادیان‌ها در یک بازه مشخص نیز استفاده شود.