آستانه دسته‌بندی

Classification Threshold

copy icon share icon print icon

تعریف

یک مقدار عددی معیار که بر روی امتیاز خروجی مدل اعمال می‌شود تا دسته مثبت را از دسته منفی جدا کند. از این مقدار زمانی استفاده می‌شود که نیاز است نگاشتی (mapping) بین نتیجه [وایازش آمادی (رگرسیون لجستیک [logistic regression])](/L/logistic_regression) و دسته‌بندی دوتایی ایجاد کنیم. به عنوان مثال، مدل رگرسیون لجستیکی را در نظر بگیرید که احتمال هرزنامه بودن یک پست الکترونیک را بررسی می‌کند. اگر مقدار آستانه دسته‌بندی در این مدل ۰.۹ باشد، خروجی‌های بالای ۰.۹ مدل رگرسیون لجستیک به عنوان هرزنامه و مقادیر زیر ۰.۹ به عنوان غیر هرزنامه دسته‌بندی می‌شوند.