مدل دسته‌بندی

Classification Model

copy icon share icon print icon

تعریف

نوعی از مدل‌های یادگیری ماشین که برای تمایز قائل شدن میان دو یا چند دسته مجزا استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، یک مدل دسته‌بندی پردازش زبان طبیعی می‌تواند تشخیص دهد که جمله ورودی به کدام یک از زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی یا ایتالیایی تعلق دارد. این لغت را با مدل‌های وایازشی (regression model) مقایسه کنید.