دسته

Class

تعریف

هر کدام از مجموعه مقادیر ذکر شده که یک برچسب می‌تواند بپذیرد. برای مثال، در یک مدل دسته‌بندی دوتایی‌ که هرزنامه‌ها را تشخیص می‌دهد، «هرزنامه» و «غیر هرزنامه» دو دسته هستند. یا در یک مدل دسته‌بندی چندتایی که نژاد سگ را تشخیص می‌دهد، دسته‌ها پودل، بیگل، پاگ و ... خواهند بود.