دسته

Class

copy icon share icon print icon

تعریف

هر کدام از مجموعه مقادیر ذکر شده که یک برچسب می‌تواند بپذیرد. برای مثال، در یک مدل دسته‌بندی دوتایی‌ که هرزنامه‌ها را تشخیص می‌دهد، «هرزنامه» و «غیر هرزنامه» دو دسته هستند. یا در یک مدل دسته‌بندی چندتایی که نژاد سگ را تشخیص می‌دهد، دسته‌ها پودل، بیگل، پاگ و ... خواهند بود.