مرکز خوشه

Centroid

تعریف

مرکز خوشه‌هایی که توسط الگوریتم‌های k-means یا k-median مشخص می‌شوند. به عنوان مثال، اگر k برابر ۳ باشد، الگوریتم‌های ‌k-means یا k-median سه مرکز خوشه یا centroid پیدا خواهند کرد.