خوشه‌بندی بر اساس مرکز خوشه

Centroid-based Clustering

copy icon share icon print icon

تعریف

شاخه‌ای از الگوریتم‌های خوشه‌بندی یا clustering که داده‌ها را در خوشه‌های غیرسلسله‌ مراتبی سازمان‌دهی می‌کند. k-means از پراستفاده‌ترین الگوریتم‌های این شاخه است.

متضادها: خوشه‌بندی سلسله مراتبی (Hierarchical clustering)