تولید کاندیدا

Candidate Generation

copy icon share icon print icon

تعریف

مجموعه اولیه‌ای از پیشنهادات که توسط یک سامانه پیشنهادگر انتخاب شده‌اند. به عنوان مثال، کتاب‌فروشی‌ای که ۱۰۰۰۰۰ عنوان کتاب دارد را در نظر بگیرید. در مرحله تولید کاندیدا، مجموعه‌ی بسیار کوچک‌تری (مثلا ۵۰۰ عنوان) از کتاب‌های مناسب برای یک کاربر مشخص تولید می‌شود. اما ۵۰۰ عنوان نیز عدد بزرگی برای پیشنهاد به کاربر است. در مرحله بعدی (مانند امتیازدهی - ‌scoring یا رتبه‌بندی مجدد - re-ranking) - که گران‌تر نیز هست - یک سامانه پیشنهادگر تلاش می‌کند که آن ۵۰۰ عنوان را به مجموعه‌ای بسیار کوچک‌تر و کاربردی‌تر تبدیل کند.