لایه واسنجی

Calibration Layer

copy icon share icon print icon

تعریف

یک تعدیل پس از پیش‌بینی (post-prediction adjustment) که معمولا برای بررسی سوگیری پیش‌بینی (prediction bias) استفاده می‌شود. پیش‌بینی‌های تعدیل شده و احتمالاتشان باید با توزیع مجموعه‌ی بررسی‌شده‌ای از برچسب‌ها همخوانی داشته باشند.