تقویت کردن

Boosting

copy icon share icon print icon

تعریف

یک تکنیک در یادگیری ماشین که به صورت پیاپی مجموعه‌ای از طیقه‌بندهای ساده و نه بسیار دقیق (طبقه‌بندهای ضعیف) را با یک طبقه‌بند با دقت بالا (طبقه‌بند قوی) با دادن وزن بیشتر به نمونه‌هایی که اشتباه طبقه‌بندی می‌شوند ترکیب می‌کند.