سوگیری (اخلاق/عدالت)

Bias (Ethics/Fairness)

copy icon share icon print icon

تعریف

۱. کلیشه سازی ، تعصب یا طرفداری از برخی چیزها ، افراد یا گروهها نسبت به دیگران. این سوگیری ها می تواند بر روی جمع آوری و تفسیر داده ها ، طراحی سیستم و نحوه تعامل کاربران با یک سیستم تأثیر بگذارد. انواع این نوع تعصب شامل موارد زیر است:

۲. خطای سیستمیک که توسط یک روش نمونه گیری یا گزارش گیری ارائه شده است. انواع این نوع سوگیری شامل موارد زیر است:

با اصطلاح سوگیری درمدل‌های یادگیری ماشین یا سوگیری پیش بینی اشتباه گرفته نشود.