اندازه دسته

Batch Size

copy icon share icon print icon

تعریف

تعداد مواردی که در یک دسته حضور دارند. مثلا اندازه دسته SGD عدد یک است، درحالی که اندازه دسته یک mini-batch معمولا عددی بین ۱ تا ۱۰۰۰ است. اندازه دسته معمولا در طول فرآیند آموزش و استنتاج ثابت است اگرچه تنسرفلو اجازه تعریف اندازه دسته پویا را نیز میدهد.