اندازه دسته

Batch Size

تعریف

تعداد مواردی که در یک دسته حضور دارند. مثلا اندازه دسته SGD عدد یک است، درحالی که اندازه دسته یک mini-batch معمولا عددی بین ۱ تا ۱۰۰۰ است. اندازه دسته معمولا در طول فرآیند آموزش و استنتاج ثابت است اگرچه تنسرفلو اجازه تعریف اندازه دسته پویا را نیز میدهد.