نرمال سازی دسته

Batch Normalization

تعریف

نرمال سازی ورودی یا خروجی تابع فعال ساز در یک لایه‌ی مخفی. نرمال سازی دسته میتواند مزایای زیر را داشته باشد:

- شبکه‌های عصبی را به وسیله ی محافظت در برابر وزن داده‌های پرت پایدار تر میکند.

- نرخ یادگیری را بالاتر میبرد.

- بیش برازاندن (overfitting) را کاهش میدهد.

*