دسته

Batch

تعریف

مجموعه مواردی که در یک تکرار (یکبار بروزرسانی گرادیان ) از فرآیند آموزش مدل استفاده می‌شود.

مطالعه بیشتر: اندازه دسته (batch size)