مبنا

Baseline

تعریف

مدلی که به عنوان مرجعی برای مقایسه میزان خوب بودن مدلی دیگر (معمولا یک مدل پیچیده تر) استفاده میشود. برای مثال یک logistic regression model ممکن است بتواند به عنوان یک مبنا‌ی خوب برای یک deep model باشد.