B

حرف B

Letter B

کلمات توضیح
۱ Backpropagation

الگوریتمی برای شبکه‌های عصبی با بیش از یک لایه پنهان است، که برای محاسبه دقیق‌تر گرادیان وزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابتدا مقادیر خروجی هر گره رو به جلو محاسبه می‌شود. سپس مشتقات جزئی خطا با توجه...

۲ Bag of Words

ارائه ای بدون ترتیب از لغات درون یک عبارت یا متن برای مثال در کیف کلمات سه عبارت زیر یکسان دیده میشوند. سگ میپرد بالاتر بالاتر سگ میپرد میپرد بالاتر سگ هر کلمه به یک شاخص (index) در بردار پراکنده...

۳ Baseline

مدلی که به عنوان مرجعی برای مقایسه میزان خوب بودن مدلی دیگر (معمولا یک مدل پیچیده تر) استفاده می‌شود. برای مثال یک logistic regression model ممکن است بتواند به عنوان یک مبنا‌ی خوب برای یک deep model...

۴ Batch

مجموعه مواردی که در یک تکرار (یکبار بروزرسانی گرادیان ) از فرآیند آموزش مدل استفاده می‌شود. مطالعه بیشتر: اندازه دسته (batch size)

۵ Batch Normalization

نرمال سازی ورودی یا خروجی تابع فعال ساز در یک لایه‌ی مخفی. نرمال سازی دسته میتواند مزایای زیر را داشته باشد: - شبکه‌های عصبی را به وسیله ی محافظت در برابر وزن داده‌های پرت پایدار تر میکند. - نرخ...

۶ Batch Size

تعداد مواردی که در یک دسته حضور دارند. مثلا اندازه دسته SGD عدد یک است، درحالی که اندازه دسته یک mini-batch معمولا عددی بین ۱ تا ۱۰۰۰ است. اندازه دسته معمولا در طول فرآیند آموزش و استنتاج ثابت است...

۷ Bayesian Neural Network

یک شبکه عصبی احتمالی متکی به قضیه بیز است که عدم قطعیت در وزن‌ها و خروجی‌های شبکه را به خود اختصاص می‌دهد. بیزین بر خلاف یک مدل رگرسیون (پیش‌بینی یک مقیاس) براساس توزیع مقادیر پیش‌بینی می‌کند. به...

۸ Bellman Equation

در یادگیری تقویتی (reinforcement learning) اتحاد زیر به وسیله تابع Q زیر بهینه می‌شود. یادگیری تقویتی با اعمال این اتحاد به یادگیری Q با قاعده به‌روزرسانی زیر منجر می‌شود: معادله بلمن علاوه بر...

۹ Bias (Ethics/Fairness)

۱. کلیشه سازی ، تعصب یا طرفداری از برخی چیزها ، افراد یا گروهها نسبت به دیگران. این سوگیری ها می تواند بر روی جمع آوری و تفسیر داده ها ، طراحی سیستم و نحوه تعامل کاربران با یک سیستم تأثیر بگذارد....

۱۰ Bias (Math)

رهگیری یا انحراف از مبدا. در مدل‌های یادگیری ماشین اریبی (همچنین به عنوان مقدار اریبی نیز شناخته می‌شود.) به عنوان b یا w0 ارجاع داده می‌شود. با سوگیری اخلاق و عدالت و سوگیری پیش بینی اشتباه گرفته...

۱۱ Bigram

یک N-کلمه‌ای (N-گرم) که در آن N=2 باشد.

۱۲ Binary Classification

نوعی از طبقه‌بندی که خروجی آن به یکی از دو دسته ناسازگار تعلق داشته باشد. به عنوان مثال، یک مدل یادگیری ماشین که پیام‌های الکترونیک را بررسی می‌کند و آن‌ها را در یکی از دو کلاس «هرزنامه» و «غیر...

۱۳ Binning

مترادف: سطل‌بندی کردن (bucketing)

۱۴ Boosting

یک تکنیک در یادگیری ماشین که به صورت پیاپی مجموعه‌ای از طیقه‌بندهای ساده و نه بسیار دقیق (طبقه‌بندهای ضعیف) را با یک طبقه‌بند با دقت بالا (طبقه‌بند قوی) با دادن وزن بیشتر به نمونه‌هایی که اشتباه...

۱۵ Bounding Box (BBox)

مختصات x و y مستطیلی به دور یک شی در یک تصویر، مانند سگ در تصویر زیر. یک سگ در تصویر تشخیص داده شده و مکان آن در تصویر توسط کادر محصورکننده مشخص شده‌است.

۱۶ Broadcasting

گسترش ابعاد (shape) یک عملوند درگیر با یک عملگر ماتریسی به ابعادی که برای آن عملگر مناسب باشند. به عنوان مثال، در جبر خطی نیاز است که دو عملوند درگیر در یک جمع ماتریسی ابعاد مشابهی داشته باشند. به...

۱۷ Bucketing

تبدیل یک ویژگی (feature) معمولا پیوسته بر اساس بازه مقادیر به چندین ویژگی دودویی که سطل (bucket) یا پیاله (bin) نامیده می‌شوند. به عنوان مثال، به جای بیان دما به عنوان یک ویژگی اعشاری پیوسته می‌توان...