میانگین دقت

Average Precision

تعریف

معیاری برای خلاصه کردن عملکرد یک دنباله‌ رتبه‌بندی شده از نتایج است، که با در نظر گرفتن میانگین مقادیر [صحیح]/P/precision/) مربوط برای هر نتیجه محاسبه می‌شود.

مطالعه بیشتر: منطقه زیر منحنی PR