سوگیری فرایند خودکار

Automation Bias

تعریف

هنگامی که یک تصمیم گیرنده انسانی توصیه‌هایی که توسط یک سیستم خودکار انجام می‌شود را نسبت به اطلاعاتی که دستی تهیه شده اند برتری می‌دهد، حتی زمانی که سیستم خودکار خطا دارد.