سوگیری فرایند خودکار

Automation Bias

copy icon share icon print icon