واقعیت افزوده

Augmented Reality

تعریف

تكنولوژی‌ای که با قرار دادن تصویر کامپیوتری از دنیای واقعی بر روی دید كاربر، نمای مرکبی را ارائه می‌دهد.