صفت

Attribute

تعریف

مترادفی برای خصیصه (ویژگی) است. صفت‌ها اغلب به خصیصه‌های مربوط به افراد اشاره دارند.