هوش مصنوعی

Artificial Intelligence

copy icon share icon print icon

تعریف

برنامه یا الگوی غیر انسانی که می تواند کارهای پیچیده‌ای را حل کند. به عنوان مثال، برنامه یا مدلی که متن را ترجمه می‌کند یا بیماریهای ناشی از تصاویر رادیولوژی را شناسایی، هر دو دارای هوش مصنوعی هستند.

با وجود اینکه یادگیری ماشین یک حوزه فرعی از هوش مصنوعی است، در سال های اخیر برخی از سازمان ها اصطلاحات هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را بجای یکدیگر استفاده می‌کنند.