واقعیت افزوده (مخفف)

AR

تعریف

مخفف واقعیت افزوده.