عامل

Agent

تعریف

موجودیتی در یادگیری تقویتی است که با استفاده از خط مشی تلاش می‌‌کند تا بازده مورد انتظار از انتقال بین حالات محیط را به حداکثر برساند.