یادگیری فعال

Active Learning

copy icon share icon print icon

تعریف

یک رویکرد آموزشی که در آن الگوریتم به صورت انتخابی طیف خاصی از نمونه های مورد نیاز برای یادگیری را جستجو می‌کند. استفاده از این روش هنگامی که دسترسی به داده پرهزینه باشد یا تعداد داده‌های برچسب گذاری شده اندک، کارآمد است.