تابع فعال‌ساز

Activation Function

تعریف

تابعی که مجموع وزنی کلیه ورودی‌های لایه قبلی را می‌گیرد و سپس مقدار خروجی (به طور معمول غیرخطی است) را به لایه بعدی منتقل می‌کند. به عنوان مثال ReLU یا سیگموئید.