عمل

Action

تعریف

ساز و کاری که توسط آن عامل بین حالت‌های محیط تغییر می‌کند.عامل عملش را با استفاده از خط مشی انتخاب می‌کند.