کارایی

Accuracy

copy icon share icon print icon

تعریف

کسری از پیش‌بینی‌های درست یک مدل طبقه‌بندی است که در طبقه‌بندی چند کلاسه به صورت زیر تعریف می‌شود:

کارایی = تعداد کل نمونه‌ها/پیش‌بینی‌های درست

در طبقه‌بند دودویی کارایی به صورت زیر تعریف می‌شود :

مثبت واقعی + منفی واقعی/تعداد کل نمونه‌ها