آزمایش A/B

A/B Testing

copy icon share icon print icon

تعریف

یک روش آماری است که به کمک آن می‌توان یک یا دو شیوه (تکنیک) را مقایسه کرد. به طور معمول یک وظیفه لازم در برابر رقیب جدید است که هدف آن تنها تعیین عملکرد بهتر نیست؛ بلکه برای اینکه درک کنیم آیا این تفاوت از نظر آماری معنادار است یا خیر نیز کاربرد دارد.

آزمایش A/B معمولاً تنها دو شیوه (تکنیک) را با استفاده از یک اندازه گیری در نظر می‌گیرد ، اما می‌تواند برای هر تعداد محدودی از تکنیک‌ها و اقدامات استفاده شود.