A/B Testing

یک روش آماری است که به کمک آن می‌توان یک یا دو شیوه (تکنیک) را مقایسه کرد. به طور معمول یک وظیفه لازم در برابر رقیب جدید است که هدف آن تنها تعیین عملکرد بهتر نیست؛ بلکه برای اینکه درک کنیم آیا این تفاوت از نظر آماری معنادار است یا خیر نیز کاربرد دارد.

آزمایش A/B معمولاً تنها دو شیوه (تکنیک) را با استفاده از یک اندازه گیری در نظر می‌گیرد ، اما می‌تواند برای هر تعداد محدودی از تکنیک‌ها و اقدامات استفاده شود.

Accuracy

کسری از پیش‌بینی‌های درست یک مدل طبقه‌بندی است که در طبقه‌بندی چند کلاسه به صورت زیر تعریف می‌شود:

کارایی = تعداد کل نمونه‌ها/پیش‌بینی‌های درست

در طبقه‌بند دودویی کارایی به صورت زیر تعریف می‌شود :

مثبت واقعی + منفی واقعی/تعداد کل نمونه‌ها

Action

ساز و کاری که توسط آن عامل بین حالت‌های محیط تغییر می‌کند.عامل عملش را با استفاده از خط مشی انتخاب می‌کند.

Activation Function

تابعی که مجموع وزنی کلیه ورودی‌های لایه قبلی را می‌گیرد و سپس مقدار خروجی (به طور معمول غیرخطی است) را به لایه بعدی منتقل می‌کند. به عنوان مثال ReLU یا سیگموئید.

Active Learning

یک رویکرد آموزشی که در آن الگوریتم به صورت انتخابی طیف خاصی از نمونه های مورد نیاز برای یادگیری را جستجو می‌کند. استفاده از این روش هنگامی که دسترسی به داده پرهزینه باشد یا تعداد داده‌های برچسب گذاری شده اندک، کارآمد است.

Adagrad

یک الگوریتم پیشرفته گرادیان کاهشی است که شیب هر پارامتر را ذخیره و به طور موثر به هر پارامتر یک نرخ یادگیری مستقل می‌دهد. برای توضیح کامل‌، به این مقاله مراجعه کنید.

Agent

موجودیتی در یادگیری تقویتی است که با استفاده از خط مشی تلاش می‌‌کند تا بازده مورد انتظار از انتقال بین حالات محیط را به حداکثر برساند.

Agglomerative Clustering

خوشه بندی سلسله مراتبی را ببینید.

AR

مخفف واقعیت افزوده.

Area under the PR curve

PR AUC (ناحیه زیر منحنی PR) را ببینید.

Area under the ROC curve

AUC (ناحیه زیر منحنی ROC) را ببینید.

Artificial General Intelligence

مکانیسم غیر انسانی که طیف گسترده‌ای از حل مسئله‌، خلاقیت و سازگاری (تطبیق) را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، برنامه‌ای که می‌تواند متن را ترجمه کند، سمفونی‌ها را سروده و در بازی هایی که هنوز اختراع نشده اند برتری پیدا کند، نشان دهنده هوش‌ عمومی مصنوعی است.

Artificial Intelligence

برنامه یا الگوی غیر انسانی که می تواند کارهای پیچیده‌ای را حل کند. به عنوان مثال، برنامه یا مدلی که متن را ترجمه می‌کند یا بیماریهای ناشی از تصاویر رادیولوژی را شناسایی، هر دو دارای هوش مصنوعی هستند.

با وجود اینکه یادگیری ماشین یک حوزه فرعی از هوش مصنوعی است، در سال های اخیر برخی از سازمان ها اصطلاحات هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را بجای یکدیگر استفاده می‌کنند.

Attribute

مترادفی برای خصیصه (ویژگی) است. صفت‌ها اغلب به خصیصه‌های مربوط به افراد اشاره دارند.

AUC (Area Uder the ROC Curve)

یک معیار ارزیابی است که تمام آستانه‌های طبقه‌بندی ممکن را در نظر می‌گیرد.

ناحیه زیر منحنی ROC احتمالی است که در آن طبقه‌بند اطمینان بیشتری کسب کند که یک نمونه مثبت که به طور تصادفی انتخاب شده‌ است در واقع مثبت‌تر از آن است که یک نمونه منفی انتخاب شده به طور تصادفی مثبت باشد.

Augmented Reality

تكنولوژی‌ای که با قرار دادن تصویر کامپیوتری از دنیای واقعی بر روی دید كاربر، نمای مرکبی را ارائه می‌دهد.

Automation Bias

هنگامی که یک تصمیم گیرنده انسانی توصیه‌هایی که توسط یک سیستم خودکار انجام می‌شود را نسبت به اطلاعاتی که دستی تهیه شده اند برتری می‌دهد، حتی زمانی که سیستم خودکار خطا دارد.

Average Precision

معیاری برای خلاصه کردن عملکرد یک دنباله‌ رتبه‌بندی شده از نتایج است، که با در نظر گرفتن میانگین مقادیر [صحیح]/P/precision/) مربوط برای هر نتیجه محاسبه می‌شود.

مطالعه بیشتر: منطقه زیر منحنی PR